ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!  

Dołącz do nas!

List przewodni do Ósmoklasistów i Ósmoklasistek

SZANOWNI UCZNIOWIE
I UCZENNICE!


Zbliża się czas podjęcia ważnej decyzji w Waszym życiu,
jaką będzie wybór szkoły, w której spędzicie kolejne lata swojej edukacji.
Dlaczegóż by nie wybrać właśnie technikum?!
Co przemawia za tym właśnie rozwiązaniem?
Dlaczego warto zapukać właśnie do naszych drzwi?!
Technikum daje Wam zawód!


Po pięciu latach kształcenia otrzymujecie tytuł technika w wybranym zawodzie i stajecie się bardzo łakomym kąskiem dla przyszłych pracodawców.
Pomyślcie, jak poszukiwani są specjaliści budownictwa, dekarstwa, geodezji, logistyki czy teleinformatyki w obecnych czasach!


Ponadto, klasy mundurowe ułatwią zainteresowanym kontakt z armią oraz pomogą w przygotowaniu się do kariery w wojsku.

W parze z wiedzą specjalistyczną przyswajaną przez Was w trakcie pobytu w szkole idzie wiedza ogólnokształcąca, co daje Wam jeszcze więcej możliwości w swobodnym planowaniu przyszłości akademickiej, ponieważ przystępujecie do matury. Wielu naszych absolwentów bez trudu ukończyło uczelnie wyższe i pracuje na intratnych stanowiskach, które zapewniają im satysfakcję zawodową i finansową.


Zgrana, otwarta i sympatyczna kadra i dyrekcja otwarta na Wasze uwagi to niewątpliwy atut szkoły. Świetnie wyposażone klasopracownie, blok WF, boiska, siłownia na świeżym powietrzu pomagają Wam kształtować własną przyszłość według waszego planu i zbalansować pracę i rozrywkę oraz wspomóc poszukiwanie i rozwijanie własnych pasji. Liczne eventy, współpraca z instytucjami kultury i szkołami wyższymi, zaangażowanie w życie lokalnych społeczności, pomoc potrzebującym to kolejne atuty, którymi pochwalić się może nasza placówka.

Jednakże jedynie Wy decydujecie o tym, jak będzie wyglądało Wasze przyszłe życie.
My jesteśmy po to, by wspierać, radzić i podpowiadać, biorąc pod uwagę to, że najważniejsi jesteście WY.

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

Etapy rekrutacji 2023Termin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w tym do oddziału przygotowania wojskowego (OPW)od 15 maja
do 16 czerwca do godz. 15:00
od 24 lipca od godz. 12.00
do 31 lipca do godz.15.00
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskieod 15 maja
do 19 lipca
od 24 lipca
do 8 sierpnia
I termin
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej
20 czerwca godz. 16.001 sierpnia
Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej23 czerwcado 2 sierpnia do godz. 10.00
II termin
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej
3 lipca godz. 10.001 sierpnia
Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznejdo 6 lipcado 2 sierpnia do godz. 10.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandydujeod 27 czerwca
do 11 lipca do godz. 15.00
Złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowejod 27 czerwca
do 30 czerwca
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych18 lipca godz. 12.008 sierpnia godz. 12.00
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodudo 21 lipca do godz. 15.00do 10 sierpnia do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych24 lipca godz. 12.0011 sierpnia godz. 12.00
Poinformowanie przez Dyrektora Szkoły ponadpodstawowej Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole24 lipca11 sierpnia
Wystąpienie do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęciaW terminie 3 dni od podania do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętychW terminie 3 dni od podania do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
Sporządzenie przez Komisję Rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęciaW terminie 3 dni od dnia wystąpienia o
sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
W terminie 3 dni od dnia wystąpienia o
sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
Wniesienie do Dyrektora Szkoły odwołania od rozstrzygnięcia Komisji RekrutacyjnejW terminie 3 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęciaW terminie 3 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia
Rozpatrzenie przez Dyrektora Szkoły odwołania od rozstrzygnięcia Komisji RekrutacyjnejW terminie 3 dni od dnia złożenia odwołania do Dyrektora SzkołyW terminie 3 dni od dnia złożenia odwołania do Dyrektora Szkoły

Egzamin sprawnościowy

Test sprawnościowy do klasy 1LB OPW
odbędzie się w dniu 20 czerwca 2023 od godziny 16.00
na boisku szkolnym Zespołu Szkół Technicznych ul. Legionów 19/25.

Wejście na boisko przez furtkę od ul. Bawarczyków.
Nie ma możliwości wjazdu samochodem na parking szkolny.

Do testu sprawności fizycznej podchodzą wszyscy kandydaci, którzy wybrali klasę OPW bez bez względu na preferencję.​ Ważne!! Przystąpienie do testu jest konieczne, aby wniosek kandydata do klasy OPW był rozpatrywany w kolejnych etapach rekrutacji !

Egzamin zostanie przeprowadzony przez nauczycieli WF z Zespołu Szkół Technicznych
W wyznaczonych miejscach, na terenie zewnętrznym szkoły, uczniowie będą mieli wyznaczone miejsce na przebranie. Do testu kandydaci przystępują tylko i wyłącznie w stroju sportowym!

Kandydaci są podzieleni na 3 grupy. Każda grupa zaczyna od przygotowania (uzupełnienia dokumentacji) i rozgrzewki. Rozgrzewkę kandydaci przygotowują we własnym zakresie.

Grupa 1 uczniowie od A-J (włącznie) stawiają się o 16.00, zaczynają test o godz. 16.30

Grupa 2 uczniowie od K-R (włącznie) stawiają się o godzinie 16.50, zaczynają test o 17.10

Grupa 3 uczniowie od S-Z (włącznie) stawiają się o godzinie 17.30, zaczynają test o 17.50

Podczas testu będzie obecna pielęgniarka szkolna.
Proszę o punktualne przybycie na test i niepozostawanie po zakończeniu.

Wyniki będą na profilach kandydatów na stronie naboru elektronicznego: https://torun.edu.com.pl

Uwaga!!!

Przed przystąpieniem do egzaminu Kandydaci muszą przedstawić

  1. dokument tożsamości
  2. zaświadczenie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o bardzo dobrym stanie zdrowia*

*podstawa prawna – Art. 143 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)

Art. 143. 1. Do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a, prowadzonej przez Ministra Obrony Narodowej, albo oddziału przygotowania wojskowego w publicznej szkole ponadpodstawowej przyjmuje się kandydatów, którzy:
1) spełniają warunki, o których mowa w art. 134 ust. 1;
2) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
3) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły;
4) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej przeprowadzonych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

Opis egzaminu sprawności fizycznej
  1. Rzut piłką lekarską (3 kg) w tył – Kandydat wykonujący rzut staje tyłem do pola rzutu w małym rozkroku i wykonuje rzut oburącz w tył ponad głową, poprzedzony jednym lub dwoma zamachami przygotowawczymi; po rzucie nie można przekroczyć linii rzutu. Ocenie podlega najlepszy wynik z dwóch rzutów mierzonych w linii prostej, od ostatniego śladu pozostawionego przez piłkę do wewnętrznej krawędzi linii rzutu lub jej przedłużenia z dokładnością do 1 cm.
  2. Skok w dal z miejsca obunóż – Kandydat staje przed wyznaczoną linią i odbijając się równocześnie obiema stopami od podłoża z jednoczesnym wymachem ramion wykonuje skok jak najdalej w przód. Pomiar odległości wykonuje się od linii początkowej do najbliższej części ciała tej linii po wykonanym skoku. Ćwiczenie wykonujemy dwukrotnie.
  3. Bieg wahadłowy 10 x 10 m – Po sygnale dźwiękowym kandydat rozpoczyna bieg w kierunku przeciwległej chorągiewki, obiega ją, wraca do chorągiewki na linii startu, obiega ją i pokonuje tę trasę pięciokrotnie. Po każdym okrążeniu oceniający informuje o liczbie powtórzeń. Przewrócenie chorągiewki powoduje powtórzenie próby, która jest próbą ostateczną. Czas mierzy się z dokładnością do 0,1 sekundy, od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety. Do ćwiczenia wykorzystujemy chorągiewki lub pachołki.

Profile klas, przedmioty rekrutacyjne, rozszerzenia

Profil
/ nazwa klasy
Przedmioty punktowane podczas rekrutacjiPrzedmioty rozszerzoneLiczba uczniów w klasieDodatkowe obowiązkowe egzaminy przy rekrutacji
Technik budownictwa

I B
język polski,
matematyka,
język obcy (ocena
korzystniejsza dla ucznia),
technika
biznes
i zarządzanie
15 I Bbrak
Technik budownictwa – klasa z innowacją pedagogiczną projektowanie użytkowe

I BP
język polski,
matematyka,
język obcy (ocena
korzystniejsza dla ucznia),
technika
biznes
i zarządzanie
15 I BPbrak
Technik logistyk – klasa ogólna

I LA
język polski,
matematyka,
język angielski,
geografia
język angielski30 I LAbrak
Technik logistyk – klasa OPW

I LB
język polski,
matematyka,
język angielski,
geografia
język angielski30 I LBEgzamin sprawnościowy
Technik logistyk – klasa z innowacją pedagogiczną służby mundurowe

ILC
język polski,
matematyka,
język angielski,
geografia
język angielski30 I LCbrak
Technik geodeta

I G
język polski,
matematyka,
język obcy (ocena korzystniejsza dla ucznia),
geografia
geografia30 I Gbrak
Technik teleinformatyk

I TI
język polski,
matematyka,
język angielski,
fizyka
język angielski30 I TIbrak
Technik dekarstwa – nowość

I DK
język polski,
matematyka,
język obcy (ocena
korzystniejsza dla ucznia),
technika
biznes
i zarządzanie
30 I DKbrak
Branżowa Murarz-Tynkarz
/Dekarz
język polski,
matematyka,
technika,
wychowanie fizyczne
brak15/15 I DMbrak

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

Wykaz konkursów punktowanych podczas naboru

LINKI

Kalkulator punktów – https://takzdam.pl/kalkulator-punktow/

Strona rekrutacji – https://torun.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html

ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!