ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!  

Obowiązki stażysty

§4 Obowiązki i prawa Stażysty

  1. Stażysta zobowiązuje się:

a.) rozpocząć i zakończyć staż zawodowy zgodnie z terminem i w miejscu wskazanym w § 1 ust. 3 i 4 niniejszej umowy.

b.) sumiennie  i  starannie  wykonywać  zadania,  zgodnie  z  programem  stażu zawodowego, stanowiącym (załącznik nr 1),

c.) stosować się do poleceń Pracodawcy  i opiekuna stażu zawodowego, jeżeli polecenia te nie są sprzeczne z przepisami prawa,

d.) przestrzegać  ustalonego  rozkładu  czasu  odbywania  stażu  zawodowego  oraz  przepisów i  zasad   obowiązujących   u   Pracodawcy  ,  w  szczególności   regulaminu   pracy,  tajemnicy
służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz porządku obowiązującego w miejscu odbywania stażu zawodowego,

e.) dbać o dobro Pracodawcy  i dbać o zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Pracodawcę na szkodę,

f.) przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego,

g.) systematycznie     prowadzić     i     uzupełniać     dziennik     stażu,     zawierający     informacje o wykonywanych zadaniach oraz przekazać go do podpisu wyznaczonemu przez Pracodawcę opiekunowi stażysty (załącznik nr 5),

h.) podpisywać listę obecności (załącznik nr 4), każdego dnia odbywania stażu zawodowego,

i.) dostarczyć   do   siedziby   CKU,   najpóźniej   w   ciągu   5   dni   roboczych od  zakończenia  stażu  zawodowego,  kompletny dziennik stażu zawierający ocenę   poświadczoną podpisem opiekuna,

j.) pisemnie poinformować CKU o przerwaniu stażu zawodowego w ciągu jednego dnia od daty zaistnienia tego faktu, poprzez dostarczenie oświadczenia do CKU,

k) niezwłocznie informować CKU o wszelkich nieprawidłowościach w realizacji stażu zawodowego.

2.         Stażysta ma prawo do:

a.) przydzielenia mu przez Pracodawcę opiekuna stażu, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. l,

b.) okresów odpoczynku na zasadach przewidzianych dla pracowników,

c.) otrzymania   od   CKU   stypendium   w   wysokości   1500,00   zł.

d.) szkolenia stanowiskowego oraz przeszkolenia w zakresie BHP i przepisów przeciwpożarowych,

e.) dla osób w trudnej sytuacji materialnej,  refundacji kosztów dojazdu do miejsca odbywania stażu pod warunkiem złożenia wniosku  do CKU o przyznanie zwrotu kosztów dojazdu  wraz z uzasadnieniem (załącznik nr 6)  i uzyskaniu pozytywnej opinii szkoły.

ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!