ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!  

Rekrutacja

Co musisz wiedzieć o rekrutacji?
Czyli podstawowe informacje na ten temat

Rekrutacja do szkoły prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie:

www.torun.edu.com.pl

Z punktem naboru ZST można skontaktować się poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 – 15:00

tel. 56 622-73-36 w. 21

56 649-50-99 / 56 649-50-90

rekrutacja@zst.torun.pl

Potrzebne dokumenty

 1. Kandydat wypełnienia podanie na stronie naboru https://torun.edu.com.pl/kandydat/app/ i je drukuje. Podanie musi zostać podpisane przez rodzica (opiekuna prawnego) i kandydata do szkoły.
 2. Wydrukowane podanie należy złożyć w formie „papierowej” w Punkcie Naboru w szkole, której klasa jest wybrana na pierwszej pozycji wraz z wymaganymi dokumentami.
 3. Podanie można również wypełnić i wydrukować w naszej szkole (trzeba przyjść z rodzicem / opiekunem prawnym).
 4. Wniosek można podpisać za pośrednictwem profilu zaufanego. Wówczas ne trzeba składać w szkole wydrukowanego podania/ wniosku o przyjęcie do szkoły
 5. Do podania należy załączyć:
 • 2 podpisane zdjęcia legitymacyjne,
 • dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w wybranym kierunku (skierowanie wystawia szkoła I wyboru), oświadczenie o wielodzietności, oświadczenie o samotnym rodzicielstwie, itp. (pliki do pobrania: https://torun.edu.com.pl/kandydat/app/downloads.html), świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej, wyniki egzaminu ósmoklasisty, kandydaci do klasy technik logistyk OPW Zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do OPW ( https://torun.edu.com.pl/kandydat/app/downloads.html) oraz zaświadczenie od lekarza POZ o bardzo dobrym stanie zdrowia dostarczone do szkoły najpóźniej do dnia przeprowadzenia testu sprawnościowego
 • w sytuacji gdy uczeń ma zawężone możliwości wyboru kierunku wskazane jest dołączenie opinii lub orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej

Kandydaci składając podanie otrzymają w naszej szkole skierowanie na badania przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy.

Z skierowaniem należy zgłosić się wraz z rodzicem (opiekunem prawnym) do:
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu
Przychodnia Medycyny Pracy Nr 3

ul. Szosa Bydgoska 40 / 62
w godzinach 7:00 – 14:00,
tel. 56 654 25 39

Zgodnie z art. 134 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59) pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym będą brane jedynie kryteria dodatkowe wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i klas gimnazjum.

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

Etapy rekrutacji Termin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w tym do oddziału przygotowania wojskowego (OPW)13 maja – 14 czerwca
do godz. 15.00
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie
I termin
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej
17 czerwca
godz. 16.00
Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznejdo 24 czerwca
II termin
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej
1 lipca godz. 10.00
Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznejdo 4 lipca
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandydujeod 25 czerwca
do 9 lipca do godz. 15.00
Złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowejod 25 czerwca
do 28 czerwca do godz.15:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych16 lipca godz. 12.00
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodudo 19 lipca
do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych24 lipca
godz. 12.00
Poinformowanie przez Dyrektora Szkoły ponadpodstawowej Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole22 lipca
Wystąpienie do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęciaW terminie 3 dni od podania do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętychW terminie 3 dni od podania do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
Sporządzenie przez Komisję Rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęciaW terminie 3 dni od dnia wystąpienia o
sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
W terminie 3 dni od dnia wystąpienia o
sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
Wniesienie do dyrektora Szkoły odwołania od rozstrzygnięcia Komisji RekrutacyjnejW terminie 3 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęciaW terminie 3 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia
Rozpatrzenie przez Dyrektora Szkoły odwołania od rozstrzygnięcia Komisji RekrutacyjnejW terminie 3 dni od dnia złożenia odwołania do Dyrektora SzkołyW terminie 3 dni od dnia złożenia odwołania do Dyrektora Szkoły

ZARZĄDZENIA W SPRAWIE TERMINÓW POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO


Profile klas, przedmioty rekrutacyjne oraz rozszerzenia

Profil
/ nazwa klasy
Przedmioty punktowane podczas rekrutacjiPrzedmioty rozszerzoneLiczba uczniów w klasieDodatkowe obowiązkowe egzaminy przy rekrutacji
Technik budownictwa

język polski,
matematyka,
język obcy (ocena
korzystniejsza dla ucznia),
technika
biznes
i zarządzanie
15 brak
Technik budownictwa – klasa z innowacją pedagogiczną projektowanie użytkowe

IB
język polski,
matematyka,
język obcy (ocena
korzystniejsza dla ucznia),
technika
biznes
i zarządzanie
0brak
Technik logistyk – klasa ogólna

język polski,
matematyka,
język angielski,
geografia
język angielski0brak
Technik logistyk – klasa OPW

I LB
język polski,
matematyka,
język angielski,
geografia
język angielski30 I LBegzamin sprawnościowy
Technik logistyk – klasa z innowacją pedagogiczną służby mundurowe

język polski,
matematyka,
język angielski,
geografia
język angielski0brak
Technik geodeta

I G
język polski,
matematyka,
język obcy (ocena korzystniejsza dla ucznia),
geografia
geografia15brak
Technik teleinformatyk

I TI
język polski,
matematyka,
język angielski,
fizyka
język angielski15brak
Technik dekarstwa – nowość

I D
język polski,
matematyka,
język obcy (ocena
korzystniejsza dla ucznia),
technika
biznes
i zarządzanie
15brak
Branżowa Murarz-Tynkarz
/Dekarz
język polski,
matematyka,
technika,
wychowanie fizyczne
brak15/15 brak

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych


Wykaz konkursów punktowanych podczas naboru


Wykaz konkursów tematycznych współorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty


Egzamin sprawnościowy

Test sprawnościowy do klasy ILB OPW
odbędzie się w dniu 17 czerwca 2023 od godziny 16.00
na boisku szkolnym Zespołu Szkół Technicznych ul. Legionów 19/25.

Wejście na boisko przez furtkę od ul. Bawarczyków.
Nie ma możliwości wjazdu samochodem na parking szkolny.

Do testu sprawności fizycznej podchodzą wszyscy kandydaci, którzy wybrali klasę OPW bez bez względu na preferencję.​ Ważne!! Przystąpienie do testu jest konieczne, aby wniosek kandydata do klasy OPW był rozpatrywany w kolejnych etapach rekrutacji !

Egzamin zostanie przeprowadzony przez nauczycieli WF z Zespołu Szkół Technicznych
W wyznaczonych miejscach, na terenie zewnętrznym szkoły, uczniowie będą mieli wyznaczone miejsce na przebranie. Do testu kandydaci przystępują tylko i wyłącznie w stroju sportowym!

Kandydaci są podzieleni na 3 grupy. Każda grupa zaczyna od przygotowania (uzupełnienia dokumentacji) i ROZGRZEWKI. Rozgrzewkę kandydaci przygotowują we własnym zakresie.

Grupa 1 uczniowie od A-J (włącznie) stawiają się o 16.00, zaczynają test o godz. 16.30

Grupa 2 uczniowie od K-R (włącznie) stawiają się o godzinie 16.50, zaczynają test o 17.10

Grupa 3 uczniowie od S-Z (włącznie) stawiają się o godzinie 17.30, zaczynają test o 17.50

Podczas testu będzie obecna pielęgniarka szkolna.
Proszę o punktualne przybycie na test i niepozostawanie po zakończeniu.

Wyniki będą na profilach kandydatów na stronie naboru elektronicznego: https://torun.edu.com.pl

Uwaga!!!

Przed przystąpieniem do egzaminu Kandydaci muszą przedstawić

 1. dokument tożsamości
 2. zaświadczenie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o bardzo dobrym stanie zdrowia*

*podstawa prawna – Art. 143 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)

Art. 143. 1. Do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a, prowadzonej przez Ministra Obrony Narodowej, albo oddziału przygotowania wojskowego w publicznej szkole ponadpodstawowej przyjmuje się kandydatów, którzy:
1) spełniają warunki, o których mowa w art. 134 ust. 1;
2) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
3) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły;
4) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej przeprowadzonych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

Opis egzaminu sprawności fizycznej
 1. Rzut piłką lekarską (3 kg) w tył – Kandydat wykonujący rzut staje tyłem do pola rzutu w małym rozkroku i wykonuje rzut oburącz w tył ponad głową, poprzedzony jednym lub dwoma zamachami przygotowawczymi; po rzucie nie można przekroczyć linii rzutu. Ocenie podlega najlepszy wynik z dwóch rzutów mierzonych w linii prostej, od ostatniego śladu pozostawionego przez piłkę do wewnętrznej krawędzi linii rzutu lub jej przedłużenia z dokładnością do 1 cm.
 2. Skok w dal z miejsca obunóż – Kandydat staje przed wyznaczoną linią i odbijając się równocześnie obiema stopami od podłoża z jednoczesnym wymachem ramion wykonuje skok jak najdalej w przód. Pomiar odległości wykonuje się od linii początkowej do najbliższej części ciała tej linii po wykonanym skoku. Ćwiczenie wykonujemy dwukrotnie.
 3. Bieg wahadłowy 10 x 10 m – Po sygnale dźwiękowym kandydat rozpoczyna bieg w kierunku przeciwległej chorągiewki, obiega ją, wraca do chorągiewki na linii startu, obiega ją i pokonuje tę trasę pięciokrotnie. Po każdym okrążeniu oceniający informuje o liczbie powtórzeń. Przewrócenie chorągiewki powoduje powtórzenie próby, która jest próbą ostateczną. Czas mierzy się z dokładnością do 0,1 sekundy, od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety. Do ćwiczenia wykorzystujemy chorągiewki lub pachołki.

LINKI

Kalkulator punktów – https://takzdam.pl/kalkulator-punktow/

Strona rekrutacji – https://torun.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html

ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!