ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!  

Wszechstronny absolwent 2

Tytuł projektu:
Wszechstronny absolwent 2

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Działanie 10.1 „Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT”
Poddziałanie 10.1.3 „Kształcenie zawodowe w ramach ZIT”
Schemat: Projekty w zakresie poprawy jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w ramach ZIT

Realizator:
Gmina Miasta Toruń – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Toruniu

Dane finansowe:
Koszt całkowity projektu: 5 519 200,04 zł
Kwota dofinansowania: 4 691 320,03 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny (85%), wkład publiczny niepieniężny (15%)

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
28.11.2018 r.

Termin realizacji:
1.04.2019 r. – 30.08.2022 r.

Opis projektu:
Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy 1226 uczniom 11 toruńskich szkół zawodowych poprzez współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie doposażenia szkół i realizacji staży lub praktyk zawodowych, kursów i szkoleń oraz podniesienie kwalifikacji lub kompetencji 31 nauczycieli.

Projekt zakłada zdobycie przez uczniów dodatkowych uprawnień, kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia poprzez udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, stażach lub praktykach zawodowych realizowanych w szkole lub na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Nauczyciele zdobędą lub podwyższą kwalifikacje lub kompetencje uczestnicząc w studiach podyplomowych, kursach oraz stażach.

W projekcie uczestniczą:
  •  Zespół Szkół Samochodowych – Technikum i Branżowa Szkoła I-go stopnia;
  •  Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych – Technikum;
  •  Zespół Szkół Technicznych – Technikum;
  •  Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Technikum;
  •  Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich – Technikum i Branżowa Szkoła I-go stopnia;
  •  Zespół Szkół Ekonomicznych – Technikum;
  •  Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Nr 13 – Technikum;
  •  Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące – Technikum
  •  Centrum Kształcenia Praktycznego.

Planowane zadania:
  •  Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego.
  •  Kursy dla uczniów nadające kwalifikacje.
  •  Kursy dla uczniów podwyższające kompetencje.
  •  Staże/praktyki zawodowe dla uczniów.
  •  Szkolenia, kursy, studia podyplomowe i staże dla nauczycieli kształcenia zawodowego.
  •  Wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego.

Uczniowie odbędą 150 godzinny staż zawodowy w przedsiębiorstwach oraz otrzymają stypendium stażowe w wysokości 1 500 zł. Staże nauczycieli będą trwać 40 godzin. Część kursów prowadzonych będzie w Centrum Kształcenia Praktycznego (na potrzeby tych kursów CKP zostanie doposażone w spawarki MAG/MIG i TIG), w szkołach uczestniczących w projekcie, a także będą zlecane podmiotom zewnętrznym.

W wyniku realizacji projektu uczniowie oraz nauczyciele uzyskają kwalifikacje zawodowe poświadczone świadectwem kwalifikacji lub certyfikatem nadającym uprawnienia oraz nabędą kompetencje, wiedzę lub umiejętności praktyczne. W szkołach rozwinie się doradztwo edukacyjno-zawodowe. Ponadto szkoły kształcące w zawodach zyskają nowoczesne wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Planowane kursy dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Toruniu
KursLiczba osóbZawód
Prawo jazdy kat. B20Technik budownictwa, technik logistyk, technik geodeta, technik teleinformatyk (18 lat)
Uprawnienia elektryczne do 1 kV15Technik teleinformatyk (18 lat)
Instalator sieci światłowodowych20Technik teleinformatyk (2 gr po 10 osób)
Montaż stolarki drzwiowej i okiennej25Technik budownictwa, murarz-tynkarz, dekarz (2 gr po 8 osób, 1 gr 9 osób, 60 godz.)
C-geo20Technik geodeta (2gr po 10 osób, 24 godz.)
Operator wózków widłowych80Technik logistyk, technik budownictwa (8 gr po 10 osób)
Operator maszyn budowlanych30Technik Budownictwa (3 gr po 10 osób)
Montażysta rusztowań30Technik budownictwa, murarz-tynkarz, dekarz (3 gr po 10 osób)
Staż35Technik budownictwa, technik logistyk, technik geodeta, technik teleinformatyk
275

Dane kontaktowe realizatora:
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu
www.cku.torun.pl
Centrum Kształcenia Praktycznego w Toruniu
www.ckptorun.edu.pl

ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!