ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!  

Stypendia

Pomoc materialna 2020 / 2021

1. STYPENDIUM SZKOLNE

wniosek składa rodzic (prawny opiekun) lub uczeń pełnoletni

Uczniowie mieszkający na terenie Torunia, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej mogą się ubiegać o stypendia szkolne przyznawane przez Prezydenta Miasta Torunia. Wnioski można składać od 1 do 15 września 2020 roku w szkole.


Kto może ubiegać się o stypendium szkolne?

 • uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe;
 • uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

Komu nie przysługuje stypendium szkolne?

 • uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych, z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2 480 zł (rocznie);
 • uczniowi spoza Torunia, przebywającemu w Toruniu w internacie lub na stancji w związku z pobieraniem nauki w Toruniu.

Dochód uprawniający do pomocy:
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być większa w okresie od IX 2020r. 528,00 zł.
Kiedy i gdzie złożyć wniosek?

 • Uczeń szkoły, dla której Gmina Miasta Toruń jest organem prowadzącym – od 1 do 15 września 2020 r. w swojej szkole; Wnioski do pobrania w szkole lub ze strony: http://www.um.torun.pl/

Jakie załączniki należy dołączyć do wniosku?

 • Dokumenty potwierdzające dochód rodziny ucznia/słuchacza, uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (sierpień – dla uczniów oraz wychowanków), lub w przypadku utraty dochodu w miesiącu złożenia wniosku.
 • Dokument potwierdzający zamieszkanie w Toruniu ucznia/słuchacza, tj. kopia dowodu osobistego (rodzica/prawnego opiekuna niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia/słuchacza) lub zaświadczenie o zameldowaniu (stałym lub czasowym) na terenie Torunia wydane przez Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Torunia lub umowa najmu mieszkania lub oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Torunia.

2. ZASIŁEK LOSOWY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Uczniowie spoza Torunia mogą starać się o zasiłek szkolny w swoich gminach. Szczegóły u pedagoga szkolnego i na stronie :
www.torun.pl/sites/default/files/pictures/uchwala-tekst_jednolity_0.pdf

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Uczniowie spoza Torunia mogą starać się o zasiłek szkolny w swoich gminach.
Szczegóły u pedagoga szkolnego i na stronie :
www.torun.pl/sites/default/files/pictures/uchwala-tekst_jednolity_0.pdf

3. STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

(do 30 czerwca 2021 – wniosek składa szkoła)

Warunki do spełnienie :

 • promocja z wyróżnieniem
 • najwyższa średnia ocen w szkole

4. STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA TORUNIA

(do 5 lipca 2020 – wniosek składa szkoła)

Warunki do spełnienie Toruński Omnibus:

 • uczeń szkoły prowadzonej przez Gminę Miasta Toruń i
 • promocja ze średnią co najmniej 4,5 oraz bardzo dobrym zachowaniem i
 • znaczący sukces edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego (np. tytuł laureata lub finalisty olimpiady).

Warunki do spełnienie Toruński Fachowiec:

 • uczeń szkoły prowadzonej przez Gminę Miasta Toruń
 • promocja ze średnią co najmniej 4,5 z zakresu kształcenia technicznego oraz bardzo dobrym zachowaniem lub – promocja ze średnią co najmniej 4,0 z zakresu kształcenia zawodowego w branżowej szkole I stopnia i
 • co najmniej bardzo dobre zachowanie i
 • znaczący sukces edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego

5. STYPENDIUM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

wniosek składa szkoła

Warunki do spełnienie :

 • wybitne osiągnięcia edukacyjne – naukowe, sportowe, artystyczne na szczeblu krajowym lub międzynarodowym

6. STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

wniosek składa rodzic (prawny opiekun) lub uczeń pełnoletni

Prymus zawodu Kujaw i Pomorza (wnioski we wrześniu)

Projekt „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza”  realizowany jest przez Departament właściwy ds. edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Warunki uczestnictwa w projekcie

O stypendium na dany rok szkolny może ubiegać się uczeń, który spełni łącznie następujące warunki:

 1. uczęszcza do publicznej bądź niepublicznej szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe znajdującej się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
 2. uzyskał promocję do klasy programowo wyższej, w której będzie kontynuować naukę przez co najmniej 2 semestry szkolne;  
 3. jest uczniem co najmniej klasy II szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, od roku szkolnego 2020/2021 o stypendium mogą ubiegać się również uczniowie I klasy szkoły Branżowej II stopnia;
 4. uzyskał w ostatnim, zakończonym roku szkolnym średnią ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych (z wyłączeniem praktyk zawodowych) na poziomie nie niższym niż:
  • w przypadku uczniów szkół branżowych: 4,00;
  • w przypadku uczniów technikum, którzy w poprzednim roku nauki zostali laureatami bądź finalistami konkursów, turniejów lub olimpiad wymienionych  w § 4 regulaminu: 4,00;
  • w przypadku pozostałych uczniów technikum: 5,33;
 5. uzyskał w ostatnim, zakończonym roku szkolnym co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

Stypendium otrzymują uczniowie, którzy spełnią ww. warunki oraz uzyskają odpowiednio wysoką liczbę punktów rankingowych, która umożliwi przyznanie stypendium z uwagi na zagwarantowane w projekcie stypendialnym środki finansowe, zgodnie zasadami określającymi prawo pierwszeństwa do stypendium określonymi w § 4 Regulaminu.

7. STYPENDIUM TORUŃSKIEGO STAROSTY POWIATOWEGO

(do 15 lipca  –wniosek składa rodzic (prawny opiekun) lub uczeń pełnoletni

Warunki do spełnienie :

 • uczniowie po ukończeniu pierwszego roku nauki w szkole średniej (uczniowie technikum do ukończenia klasy III, uczniowie szkoły branżowej do ukończenia klasy II)
 • uczeń będący mieszkańcem powiatu toruńskiego ziemskiego (bez gminy Miasto Toruń) oraz bez względu na miejsce zamieszkania uczeń szkoły, dla której nasz powiat jest organem prowadzącym, czyli ZS CKU w Gronowie i ZS Ponadpodstawowych w Chełmży.
 • promocja ze  średnią ocen co najmniej 4,85 i oceną z zachowania, co najmniej bardzo dobrą,  co najwyżej jedna ocena dostateczna na świadectwie, brak ocen dopuszczających.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie ze szkoły potwierdzające spełnianie powyższych kryteriów lub kserokopię świadectwa szkolnego potwierdzoną przez szkołę za zgodność z oryginałem oraz klauzulę informacyjną.

8. STYPENDIUM FUNDACJI EFEKT MOTYLA

(1-15 lipca  – wniosek składa rodzic (prawny opiekun) lub uczeń pełnoletni)

Stypendium ma charakter naukowo – socjalny, a więc jest przeznaczone dla osób najbardziej uzdolnionych i znajdujących się jednocześnie w trudnej sytuacji materialnej. Ponadto, dla wybranych stypendystów Fundacja organizuje weekend motywacyjny w Warszawie w październiku. Ubiegając się o stypendium należy wypełnić wyłącznie elektronicznie wniosek  o przyznanie stypendium i przesyłając go na adres: stypendia@papilionis.org wraz ze skanem świadectwa szkolnego.

Stypendium jest adresowane do uczniów klas 7-8 SP, uczniów liceów i techników (z wyjątkiem absolwentów), którzy spełniają  łącznie wszystkie poniższe warunki:

 • wykazują wysokie wyniki w nauce;
 •  pochodzą z terenów wiejskich;
 • mają niewysoki dochód w rodzinie.

Więcej informacji o stypendium:

www.papilionis.org
www.facebook.com/FundacjaEfektMotylaEffectusPapilionisFoundation/
Ewentualne pytania Fundacja prosi kierować pod adres e-mail: stypendia@papilionis.org

ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!