ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!  

Stypendia

RUSZYŁ NABÓR DO PROGRAMU MENTORINGOWEGO OUR FUTURE FOUNDATION ‼️

✨ Marzysz o studiach za granicą?

✨ Chcesz się stale rozwijać ?

✨ Zależy Ci na poznaniu wartościowych osób o podobnych zainteresowaniach i priorytetach?

Jeżeli na chociaż jedno z tych pytań odpowiedziałeś twierdząco, Program Mentoringowy Our Future Foundation jest właśnie dla Ciebie! Dołącz do grona ponad 1️⃣0️⃣0️⃣ podopiecznych Fundacji, którym pomogliśmy dostać się na studia za granicą ❗

Uczniowie szkół ponadpodstawowych, objęci Programem Mentoringowym OFF, będą mieli szansę na uzyskanie wsparcia w procesie aplikacji na zagraniczne uczelnie, zdobycie bezcennej wiedzy, zbudowanie wartościowych relacji oraz zapoznanie się ze środowiskiem, z którym zetkną się na studiach i w przyszłym miejscu pracy 🎓💼

Uczestnicy Programu Mentoringowego będą mieli możliwość integracji podczas wydarzeń takich jak:

⛵ Rejs Mentoringowy

🗨️ Konferencje Our Future Forum

✒️ Warsztaty MasterClass

👥 Spotkania Networkingowe

Dodatkowo, w obliczu tragicznych wydarzeń mających miejsce za naszą granicą, Our Future Foundation włączyło do swoich celów działania charytatywne na rzecz wsparcia asymilacji ukraińskiej młodzieży. Ważnym elementem Programu Mentoringowego będzie przeprowadzenie przez naszych podopiecznych inicjatyw wspierających asymilację młodych Ukraińców poprzez spotkania integracyjne oraz tworzenie miejsc do wymiany zdań, poznania własnych możliwości w obecnej sytuacji, a także rozładowania napięcia powstałego wskutek obecnej sytuacji geopolitycznej 🤝🇺🇦

LINK DO WYDARZENIA NA FB ➡️

https://fb.me/e/1J0M7Vkqh

LINK DO FORMULARZA APLIKACYJNEGO ➡️


1. STYPENDIUM SZKOLNE

wniosek składa rodzic (prawny opiekun) lub uczeń pełnoletni

Uczniowie mieszkający na terenie Torunia, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej mogą się ubiegać o stypendia szkolne przyznawane przez Prezydenta Miasta Torunia. Wnioski można składać od 1 do 15 września do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.


Kto może ubiegać się o stypendium szkolne?

 • uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe;
 • uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

Komu nie przysługuje stypendium szkolne?

 • uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych, z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2 480 zł (rocznie);
 • uczniowi spoza Torunia, przebywającemu w Toruniu w internacie lub na stancji w związku z pobieraniem nauki w Toruniu.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek?

Uczeń szkoły, dla której Gmina Miasta Toruń jest organem prowadzącym – od 1 do 15 września każdego roku szkolnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

Jakie załączniki należy dołączyć do wniosku?

 • Dokumenty potwierdzające dochód rodziny ucznia/słuchacza, uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (sierpień – dla uczniów oraz wychowanków), lub w przypadku utraty dochodu w miesiącu złożenia wniosku.
 • Dokument potwierdzający zamieszkanie w Toruniu ucznia/słuchacza, tj. kopia dowodu osobistego (rodzica/prawnego opiekuna niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia/słuchacza) lub zaświadczenie o zameldowaniu (stałym lub czasowym) na terenie Torunia wydane przez Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Torunia lub umowa najmu mieszkania lub oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Torunia.
 • Zaświadczenie wydane przez dyrektora szkoły potwierdzające uczęszczanie ucznia/słuchacza do szkoły.

2. ZASIŁEK LOSOWY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Uczniowie spoza Torunia mogą starać się o zasiłek szkolny w swoich gminach. Szczegóły u pedagoga szkolnego i na stronie :
www.torun.pl/sites/default/files/pictures/uchwala-tekst_jednolity_0.pdf

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Uczniowie spoza Torunia mogą starać się o zasiłek szkolny w swoich gminach.
Szczegóły u pedagoga szkolnego i na stronie :
www.torun.pl/sites/default/files/pictures/uchwala-tekst_jednolity_0.pdf

3. STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

(do 30 czerwca 2021 – wniosek składa szkoła)

Warunki do spełnienie :

 • promocja z wyróżnieniem
 • najwyższa średnia ocen w szkole

4. STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA TORUNIA

(do 14 lipca 2021 – wniosek składa szkoła)

Warunki do spełnienie Toruński Omnibus:

 • uczeń szkoły prowadzonej przez Gminę Miasta Toruń i
 • promocja ze średnią co najmniej 4,5 i
 • znaczący sukces edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego (np. tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej).

Warunki do spełnienie Toruński Fachowiec:

 • uczeń szkoły prowadzonej przez Gminę Miasta Toruń
 • promocja ze średnią co najmniej 4,5 z zakresu kształcenia zawodowego i 4,0 z zakresu kształcenia ogólnego i
 • znaczący sukces edukacyjny z zakresu kształcenia zawodowego

5. STYPENDIUM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

wniosek składa szkoła

Warunki do spełnienie :

 • wybitne osiągnięcia edukacyjne – naukowe, sportowe, artystyczne na szczeblu krajowym lub międzynarodowym

6. STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

wniosek składa rodzic (prawny opiekun) lub uczeń pełnoletni

Prymus Pomorza i Kujaw” (wnioski we wrześniu)

Projekt „Prymus Pomorza i Kujaw”  realizowany jest przez Departament właściwy ds. edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Warunki uczestnictwa w projekcie

O stypendium na dany rok szkolny może ubiegać się uczeń, który spełni łącznie następujące warunki:

1) w obecnym roku szkolnym uczęszcza do klasy 7 lub 8 szkoły podstawowej, liceum, technikum lub szkoły
branżowej, znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z wyłączeniem szkół dla
dorosłych;
2) w poprzednim roku szkolnym otrzymał promocję do następnej klasy bądź otrzymał świadectwo
ukończenia szkoły;
3) uzyskał jedno z poniższych osiągnięć:
a) określone w załączniku nr 1 regulaminu, w jednym z dwóch poprzednich lat szkolnych,
b) określone w załączniku nr 2 regulaminu, w jednym z dwóch poprzednich lat szkolnych;
4) uzyskał w poprzednim roku szkolnym co najmniej jedną ocenę celującą lub bardzo dobrą spośród
przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki, przedsiębiorczości,
realizowanych jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
5) uzyskał co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

Stypendium otrzymują uczniowie, którzy spełnią ww. warunki oraz uzyskają odpowiednio wysoką liczbę punktów rankingowych, która umożliwi przyznanie stypendium z uwagi na zagwarantowane w projekcie stypendialnym środki finansowe, zgodnie z zasadami określającymi prawo pierwszeństwa do stypendium określonymi w § 4 Regulaminu.

Szczegóły znajdują się w Regulaminie „Prymus Pomorza i Kujaw” na lata szkolne 2021/2022 i 2022/2023.

7. STYPENDIUM TORUŃSKIEGO STAROSTY POWIATOWEGO

(do 15 lipca  – wniosek składa rodzic (prawny opiekun) lub uczeń pełnoletni

Warunki do spełnienia :

 • uczniowie po ukończeniu pierwszego roku nauki w szkole średniej (uczniowie technikum do ukończenia klasy III, uczniowie szkoły branżowej do ukończenia klasy II)
 • uczeń będący mieszkańcem powiatu toruńskiego ziemskiego (bez gminy Miasto Toruń) oraz bez względu na miejsce zamieszkania uczeń szkoły, dla której nasz powiat jest organem prowadzącym, czyli ZS CKU w Gronowie i ZS Ponadpodstawowych w Chełmży.
 • promocja ze  średnią ocen co najmniej 4,85 i oceną z zachowania, co najmniej bardzo dobrą,  co najwyżej jedna ocena dostateczna na świadectwie, brak ocen dopuszczających.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie ze szkoły potwierdzające spełnianie powyższych kryteriów lub kserokopię świadectwa szkolnego potwierdzoną przez szkołę za zgodność z oryginałem oraz klauzulę informacyjną.

8. STYPENDIUM FUNDACJI EFEKT MOTYLA

(1-15 lipca  – wniosek składa rodzic (prawny opiekun) lub uczeń pełnoletni)

Stypendium ma charakter naukowo – socjalny, a więc jest przeznaczone dla osób najbardziej uzdolnionych i znajdujących się jednocześnie w trudnej sytuacji materialnej. Ponadto, dla wybranych stypendystów Fundacja organizuje weekend motywacyjny w Warszawie w październiku. Ubiegając się o stypendium należy wypełnić wyłącznie elektronicznie wniosek  o przyznanie stypendium i przesyłając go na adres: stypendia@papilionis.org wraz ze skanem świadectwa szkolnego.

Stypendium jest adresowane do uczniów klas 7-8 SP, uczniów liceów i techników (z wyjątkiem absolwentów), którzy spełniają  łącznie wszystkie poniższe warunki:

 • wykazują wysokie wyniki w nauce;
 •  pochodzą z terenów wiejskich;
 • mają niewysoki dochód w rodzinie.

Więcej informacji o stypendium:

www.papilionis.org
www.facebook.com/FundacjaEfektMotylaEffectusPapilionisFoundation/
Ewentualne pytania Fundacja prosi kierować pod adres e-mail: stypendia@papilionis.org

ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!