ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!  

JESTEM FACHOWCEM – MOGĘ WIĘCEJ!

Tytuł projektu:

Jestem fachowcem – mogę więcej!

Program Operacyjny:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 10.00.00 „Innowacyjna edukacja”. 

Działanie 10.02.00 „Kształcenie ogólne i zawodowe”.

Poddziałanie 10.02.03 „Kształcenie zawodowe”.

Realizator:

Gmina Miasta Toruń – Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu

Dane finansowe:

Koszt całkowity: 2 432 793,72 zł

Kwota dofinansowania: 2 198 514, 34 zł,  zł,

Źródła finansowania:

Europejski Fundusz Społeczny (85%), Budżet Państwa (5%), wkład publiczny pieniężny i niepieniężny (10%)

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

20 września 2021 r.

Termin realizacji:

2.11.2021 r. – 31.10.2023 r.

Opis projektu:

Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy 641 uczniom z 4 toruńskich szkół zawodowych poprzez współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie realizacji staży/kursów/zajęć oraz podniesienie kwalifikacji lub kompetencji 43 nauczycieli, a także doposażenie szkół.
Projekt zakłada zdobycie przez uczniów dodatkowych uprawnień, kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych, a także u pracodawców. Nauczyciele zdobędą lub podwyższą kwalifikacje lub kompetencje uczestnicząc w kursach, a także w studiach podyplomowych.

W projekcie uczestniczą:
 •  Zespół Szkół Ekonomicznych – Technikum; Branżowa Szkoła I-go stopnia;
•  Zespół Szkół Technicznych – Technikum;
 •  Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Technikum;
 •  Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich – Technikum i Branżowa Szkoła I-go stopnia; 

Planowa zadania:

  • kursy dla uczniów nadające kwalifikacje;
  • kursy dla uczniów podwyższające kompetencje;
  • staże zawodowe dla uczniów;
  • szkolenia, kursy, studia podyplomowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
  • wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego.

    Uczniowie odbędą 150-godzinny staż zawodowy w przedsiębiorstwach oraz otrzymają stypendium stażowe w wysokości 2322 zł. Część kursów prowadzonych będzie w szkołach uczestniczących w projekcie, a część zlecana będzie podmiotom zewnętrznym.

Planowane kursy dla uczniów:

Zespół Szkół Ekonomicznych – kurs obsługi kasy fiskalnej, prawo jazdy kat. B, kurs operatora wózka widłowego, kurs przedłużania włosów metodą 2/3, kurs barberski;

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – kurs nadający uprawnienia SEP do 1 kV, kurs kosztorysowania, kurs florystyczny, kurs spawalniczy, prawo jazdy kat. B, kurs AutoCAD;

Zespół Szkół Technicznych – kurs światłowodowy, kursy nadające uprawnienia: elektryczne do 1 kV, operatora wózków jezdniowych, operatora koparko-ładowarek, operatora suwnic, prawo jazdy kat. B, prawo jazdy kat. C, kurs operatora żurawia przeładunkowego HDS, kurs obsługi Excela, kurs ERP, kurs AutoCAD, kurs obsługi drona, kurs z zakresu obsługi programu C-GEO, kurs obsługi WinKalka i Mikromapy, EWmapy, Turbomap, szkolenia ECDL CAD projektowanie komputerowe CAD 2D i 3D.

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich – kursy: finger food menu, kuchnia wegańska i wegetariańska, kuchnia otwarta: deserowe ABC, desery z owocami w monoporcjach, kurs na przewodnika po Toruniu, kurs obsługi kas fiskalnych, kurs stewardesy i stewarda, kurs rezydenta turystycznego, kurs cukierniczy, kurs Carvingu I stopnia.

W wyniku realizacji projektu uczniowie oraz nauczyciele uzyskają kwalifikacje zawodowe poświadczone świadectwem kwalifikacji lub certyfikatem nadającym uprawnienia oraz nabędą kompetencje, wiedzę lub umiejętności praktyczne. Ponadto szkoły kształcące w zawodach zyskają nowoczesne wyposażenie – sprzęt i pomoce dydaktyczne za kwotę 796 190,80 zł.

Dane kontaktowe realizatora:
Zespół Szkół Ekonomicznych
https://zse.torun.pl/

Planowane rezultaty:

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego, którzy ponieśli, nabyli lub uzupełnili kompetencje zawodowe po opuszczeniu programu – 563.

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych – 438.

Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 133.

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawców – 105.

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 43.

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS – 5.

Dane do metryczki projektu:

Okres programowania: Okres programowania 2014-2020

Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Typ projektu: Projekt konkursowy

Grupa docelowa: Nauczyciele, Uczniowie

Tematyka projektu: Edukacja, Podniesienie kwalifikacji zawodowych

Realizator: Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu


Miło mi poinformować, że ruszamy z nowym projektem „Jestem fachowcem – mogę więcej”.

W ramach tego projektu przewidziane są:

– zajęcia dodatkowe z przedmiotów zawodowych – technik budownictwa, technik logistyk – szczegółowe informacje u nauczycieli przedmiotów zawodowych

zajęcia dodatkowe przygotowujące do matury – ruszają od nowego roku szkolnego (j. polski, matematyka, j. angielski, przedmioty rozszerzone)

płatne staże zawodowe dla logistyków (10 miejsc) – nabór od 3.04.2023 do 28.04.2023

kursy specjalistyczne dla wszystkich pełnoletnich uczniów bez względu na nauczany zawód:

nazwa kursuliczba uczniówliczba godzin
Kurs światłowodowy4035 godzin/grupa
Uprawnienia E do 1,5 kV – dla uczniów pełnoletnich3050 godzin
Uprawnienia operatora wózków jezdniowych – dla uczniów pełnoletnich6560 godzin
Uprawnienia operatora koparko-ładowarek – dla uczniów pełnoletnich40134 godziny
Prawo jazdy kat. B – dla uczniów pełnoletnich – REKRUTACJA UKOŃCZONA2060 godzin
Kurs operatora żurawia przeładunkowego HDS – dla uczniów pełnoletnich – REKRUTACJA UKOŃCZONA2034 godziny
Obsługa Excela2040 godzin
Kurs ERP3570 godzin
Uprawnienia operatora suwnic – dla uczniów pełnoletnich5035 godzin
Kurs obsługi Autocad’a4030 godzin
Kurs obsługi drona – REKRUTACJA UKOŃCZONA2529 godzin
Kurs obsługi c-Geo3048 godzin
Kurs obsługi WinKalka i Mikromapy3032 godziny/grupa
Kurs obsługi Ewmapy1524 godziny
Kurs obsługi Turbomap1516 godzin
Szkolenia ECDL CAD projektowanie komputerowe CAD 2D i 3D6060 godzin

Kursy rozpoczną się w roku 2023. Szczegółowych informacji udziela oraz przyjmuje zapisy na kursy p. Wicedyrektor Izabela Tomaszewska (s. 28).

Dokumenty aplikacyjne na konkursy:

ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!