ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!  

Sprawozdania finansowe

Zgodnie z zapisem § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla
budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek
budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy
celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.)
sprawozdanie finansowe za rok 2021 zostało opublikowane w Biuletynie
Informacji Publicznej jednostki sporządzającej sprawozdanie, tj.
Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych https://tcuw.torun.pl/bip,8.html

ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!