ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!  

Nowa jakość kształcenia zawodowego

Tytuł projektu: Nowa jakość kształcenia zawodowego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.2  „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”

Realizator: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia
Dane finansowe: Wartość projektu: 3 553 866,67 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny: 3 020 786,67 zł.  Wkład własny GMT (niepieniężny): 533 080 zł
Termin realizacji: od 1 czerwca 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r.
Opis projektu:
Cel:
Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w 7 szkołach zawodowych, prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń oraz wyrównanie dysproporcji edukacyjnych, podwyższenie kompetencji kluczowych uczniów, poprawienie wyposażenia szkół biorących udział w projekcie w nowoczesne materiały dydaktyczne, zwiększenie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom zagrożonym przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa. Projekt umożliwi także młodzieży udział w wizytach studyjnych, wyjazdach na targi branżowe oraz w wakacyjnych stażach zawodowych.

Grupa docelowa:
1904 uczniów szkół zawodowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń.
Szkoły biorące udział w projekcie:
1.    Zespół Szkół Ekonomicznych,
2.    Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich,
3.    Zespół Szkół Technicznych,
4.    Zespół Szkół Samochodowych,
5.    Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące,
6.    Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych,
7.    Zespół Szkół Inżynierii Środowiska.
Główne działania:
•    zakup nowoczesnych materiałów dydaktycznych,
•    zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
•    zajęcia podwyższające umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych,
•    zajęcia specjalistyczne zawodowe,
•    wsparcie pedagogiczne dla uczniów zagrożonych przerwaniem nauki,
•    doradztwo zawodowe,
•    modyfikacja programów nauczania,
•    staże zawodowe,
•    wizyty studyjne,
•    udział w targach branżowych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!