ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!  

PO WER

Projekt „Cała szkoła mówi po angielsku”
realizowany w Zespole Szkół Technicznych w Toruniu
(POWERSE-2017-1-PL01-KA101-036314)

Zespół Szkół Technicznych realizuje niniejszy projekt w terminie od 1 września 2017 do 31 grudnia 2018.

Projekt powstał z myślą o poprawie jakości komunikacji w języku angielskim w Zespole Szkół Technicznych w Toruniu. Poprzez działania ewaluacyjne określono, w jakich obszarach pracy szkoły istnieją potrzeby podniesienia kwalifikacji kluczowych pracowników. Informacje te zawarte są w ogólnodostępnym Europejskim Planie Rozwoju Szkoły. Celami projektu jest więc podniesienie jakości pracy szkoły poprzez podniesienie kompetencji komunikacyjnych nauczycieli i takie przygotowanie językowe, by byli w stanie przystąpić do egzaminu FCE (poziom B2) w ciągu 10 miesięcy od zakończenia szkoleń. Uczestnikami projektu jest 5 nauczycieli, wicedyrektor i bibliotekarz-pedagog. Wszystkie te osoby są zaangażowane w działania promocyjne szkoły i w kontakty z pracodawcami ze Specjalnej Pomorskiej Strefy Ekonomicznej.

W ramach projektu, jego beneficjenci wezmą udział w szkoleniach odbywających się w renomowanych ośrodkach szkoleniowych na Malcie. Nauczyciele – określając swoje potrzeby kształceniowe – uwzględnili także wzajemną komplementarność szkoleń. Zostały one dobrane tak, by zapewnić możliwie jak najszerszy zakres dostępu do wiedzy.

Przewiduje się, że projekt wpłynie poprzez podnoszenie kwalifikacji kadry nauczającej, na poprawę jakości pracy szkoły. Korzyściami doraźnymi będą: promocja placówki (rozpowszechnianie informacji o szkoleniach) , lepsza rekrutacja do szkoły (uczniowie wybierają szkoły, gdzie mogą liczyć na dobrze przygotowaną kadrę o otwartych umysłach) , wzrost zainteresowania innych nauczycieli projektami europejskimi. Korzyści długoterminowe dotyczą także samych uczestników projektu, którzy poszerzą swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje. Wyżej wymienione korzyści będą zauważalne zarówno bezpośrednio po zamknięciu projektu jak i w terminie późniejszym.Projekt „Poprawa jakości pracy ZST poprzez kształcenie językowe i IT nauczycieli”

realizowany w Zespole Szkół Technicznych w Toruniu

(POWERSE-2016-1-PL01-KA101-024224)

Zespół Szkół Technicznych realizuje w terminie od 1 wrzesnia 2016 do 31 grudnia 2017 projekt
Poprawa jakości pracy ZST poprzez kształcenie językowe i IT nauczycieli”
w ramach programu Mobilność kadry edukacji szkolnej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest podniesienie jakości pracy szkoły poprzez poprawę kompetencji zawodowych (językowych, merytorycznych i metodycznych) nauczycieli języków obcych i przedmiotów informatycznych. W projekcie wezmą udział nauczyciele języków obcych (angielskiego i niemieckiego) oraz przedmiotów informatycznych. Wezmą oni udział w kursach z zakresu metodyki nauczania języków obcych (glottodydaktyki) powiązanych z podnoszeniem kompetencji językowych oraz kompetencji związanych z posługiwaniem się współczesnymi narzędziami informatycznymi, oprogramowaniem czy metodami pracy przy wykorzystaniu Internetu, tabletów itd.

ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!