ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!  

Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2

Tytuł projektu:
Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  
Oś Priorytetowa 6 „Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry”
Działanie 6.4 „Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT”
Poddziałanie 6.4.3 „Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego  w ramach ZIT”

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 3 822 397,56 zł w tym wydatki kwalifikowalne: 3 581 986,18 zł
Kwota dofinansowania: 3 030 000,00 zł
Wkład własny GMT: 551 986,18 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Realizator:
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia
Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia
Zespół Szkół Technicznych w Toruniu

Termin realizacji:  
01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

Data podpisania umowy o dofinansowania:
31.12.2020 r.

Opis projektu:
Celem projektu jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Toruniu.

W ramach przedmiotowego projektu przewidziano przebudowę i adaptację pracowni specjalistycznych (teleinformatycznej i logistycznej), zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do praktycznej nauki zawodu w zawodach technik budownictwa, technik geodeta, technik logistyk, technik teleinformatyk, murarz-tynkarz i dekarz oraz wybudowanie, zakup i montaż wewnętrznej windy z szybem trzykondygnacyjnym w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Toruniu.
W projekcie przewidziano także działania z zakresu e-edukacji, tj. wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w sprzęt komputerowy, który wpłynie na poprawę efektywności procesu kształcenia.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
– roboty budowlane,
– nadzór inwestorski,
– wyposażenie
– koszty pośrednie rozliczane ryczałtem.
Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia roli edukacji w zakresie kierunków zawodowych, na które występuje zapotrzebowanie w regionie. Pozwoli to na wzmocnienie absolwentów szkoły do pełnienia w przyszłości kluczowej roli w procesie tworzenia konkurencyjnej gospodarki regionalnej, jak i wzrostu poziomu wykształcenia mieszkańców.
 
Planowane rezultaty:
Wskaźniki produktu
Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego – 2
Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia praktycznego i ustawicznego – 2
Liczba wspartych warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego – 4
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1
Wskaźniki rezultatu
Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej – 500 osób
Liczba uczniów korzystających ze wspartych warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego – 500 osób
Liczba miejsc w infrastrukturze kształcenia zawodowego – 500 osób

Dane kontaktowe realizatora:
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia
ul. Fałata 39, 87-100 Toruń
e-mail: we@um.torun.pl

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia
ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
tel. 56 611 88 40
e-mail: wiir@um.torun.pl
 
Zespół Szkół Technicznych
ul. Legionów 19/25, 87-100 Toruń
tel. 56 622 73 36
e-mail: sekretarz-szkoly@zst.torun.pl

ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!