ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!  

Wszechstronny absolwent

z uprawnieniami zawodowymi

Tytuł projektu:
Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Działanie 10.1 „Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT”
Poddziałanie 10.1.3 „Kształcenie zawodowe w ramach ZIT”
Schemat: Projekty w zakresie poprawy jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w ramach ZIT

Realizator:
Gmina Miasta Toruń – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Toruniu

Dane finansowe:
Koszt całkowity projektu: 3 257 564,48 zł
Kwota dofinansowania: 2 768 929,80 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny (85%), wkład publiczny niepieniężny (15%)

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 
23 października 2017 r.

Termin realizacji:
1.10.2017 r. – 31.05.2020 r.

Opis projektu: 
Cele projektu:
– rozwój doradztwa zawodowego w szkołach uczestniczących w projekcie, wspomaganie szkolnych doradców zawodowych przez dwóch konsultantów zatrudnionych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Toruniu;
– zdobywanie dodatkowych uprawnień przez uczniów szkół zawodowych;
– podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli poprzez studia podyplomowe, kursy i staże;
– zwiększenie szans na rynku pracy uczniów poprzez współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie doposażenia szkół i realizacji staży, praktyk zawodowych, kursów i szkoleń oraz podniesienie kwalifikacji lub kompetencji nauczycieli.

Działania:
Projekt jest skierowany jest do 952 uczniów i 33 nauczycieli toruńskich szkół zawodowych. Zakłada zdobycie przez uczniów dodatkowych uprawnień, kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia poprzez udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, stażach/praktykach zawodowych realizowanych w szkole lub na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Nauczyciele zdobędą lub podwyższą kwalifikacje lub kompetencje uczestnicząc w studiach podyplomowych, kursach oraz stażach. 

W projekcie uczestniczy 8 szkół toruńskich:

  • Zespół Szkół Samochodowych – Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa;
  • Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych – Technikum;
  • Zespół Szkół Technicznych – Technikum;
  • Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Technikum;
  • Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich – Technikum;
  • Zespół Szkół Ekonomicznych – Technikum;
  • Centrum Kształcenia Praktycznego.

Uczniowie odbędą 150 godzinny staż zawodowy w przedsiębiorstwach oraz otrzymają stypendium stażowe w wysokości 1 500 zł. Staże nauczycieli będą trwać 40 godzin. Część kursów prowadzonych będzie w Centrum Kształcenia Praktycznego (na potrzeby tych kursów Centrum zostanie doposażone w panele operatorskie do nauki programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie), część w szkołach uczestniczących w projekcie, niektóre będą zlecane podmiotom zewnętrznym. 

W szkołach działać będą Szkolne Punkty Informacji i Kariery (SPInKa). Zostaną doposażone zgodnie z indywidualną diagnozą potrzeb przeprowadzoną w każdej szkole. W Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego zatrudnieni będą konsultanci – doradcy zawodowi, którzy będą wspierać dyrektorów szkół w przeprowadzeniu diagnozy stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Na tej podstawie opracują we współpracy ze szkołą plan zewnętrznego wsparcia. Będzie on zawierał propozycje działań służących poprawie jakości świadczonych usług. Przy wdrożeniu i realizacji planu wsparcia będzie wykorzystany potencjał i zasoby szkoły. Zaangażowane także będą instytucje zewnętrzne: poradnia psychologiczno-pedagogiczna, urzędy pracy, agencje head-hunter, przedstawiciele instytucji otoczenia społeczno-gospodarczego, pracodawcy, przedsiębiorcy. Plan ten będzie realizowany przez doradców zawodowych w każdym SPInKa przy wsparciu organizacyjnym i merytorycznym doradcy-konsultanta.

Planowane kursy dla uczniów:
– na piły spalinowe do ścinki drzew, 
– operator koparko-ładowarki,
– na wózki jezdniowe,
– montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych,
– dekarza z uprawnieniami na montaż rusztowań,
– prawa jazdy kat. B,
– kwalifikacji wstępnej dla kierowców,
– barmana,
– baristy,
– operatora maszyn budowlanych,
– CCNA CISCO Exploration,
– CCNA CISCO Security,
– e-urzędnik (zajęcia w szkole),
– eksploatacja urządzeń do 1 kV, 
– spawania MAG i TIG,
– obsługi obrabiarek CNC, 
– florystyczny podstawowy, 
– projektowania krajobrazu, 
– obsługa programu C-GEO,
– AutoCad,
– graficzny zapis konstrukcji w AutoCad,
– instalator sieci światłowodowych,
– mechatronika w robotyce mobilnej, 
– elektronika w robotyce mobilnej, 
– modelów obiektów na potrzeby druku 3D, 
– marketing w Internecie.

W wyniku realizacji projektu uczniowie oraz nauczyciele uzyskają kwalifikacje zawodowe poświadczone świadectwem kwalifikacji lub certyfikatem nadającym uprawnienia oraz nabędą kompetencje, wiedzę lub umiejętności praktyczne. Ponadto w szkołach rozwinie się doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Dane kontaktowe realizatora: 
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu
www.cku.torun.pl
Centrum Kształcenia Praktycznego w Toruniu
www.ckptorun.edu.pl
UkryjMetryczka projektu


Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020


Fundusz: 
Europejski Fundusz Społeczny


Program: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020


Typ projektu: 
Projekt konkursowy


Grupa docelowa: 
Nauczyciele
Osoby dorosłe podnoszące kwalifikacje zawodowe
Uczniowie


Tematyka projektu: 
Edukacja
Kształcenie ustawiczne
Podniesienie kwalifikacji zawodowych


Realizator: 
Centrum Kształcenia Praktycznego
Centrum Kształcenia Ustawicznego

ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!