ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!  

Uwaga! Dwie ważne informacje na temat rekrutacji!

  • Przed przystąpieniem do egzaminu Kandydaci muszą przedstawić
  1. dokument tożsamości
  2. zaświadczenie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o bardzo dobrym stanie zdrowia*

*podstawa prawna – Art. 143 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)

Art. 143. 1. Do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a, prowadzonej przez Ministra Obrony Narodowej, albo oddziału przygotowania wojskowego w publicznej szkole ponadpodstawowej przyjmuje się kandydatów, którzy:
1) spełniają warunki, o których mowa w art. 134 ust. 1;
2) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
3) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły;
4) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej przeprowadzonych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

  • Kandydaci i kandydatki do klasy I LB OPW na teście sprawnościowym w dniu 12 czerwca będą podzieleni na 3 grupy:

Grupa 1: uczniowie o nazwiskach od A do J (włącznie) stawiają się o 9.10, zaczynają test o godz. 9.30

Grupa 2: uczniowie o nazwiskach od K do R (włącznie) stawiają się o godzinie 9.50, zaczynają test o 10.10

Grupa 3: uczniowie o nazwiskach od S do Z (włącznie) stawiają się o godzinie 10.30, zaczynają test o 10.50

Prosimy o punktualność!!

Wszystkie szczegółowe informacje odnośnie testu znajdują się na stronie szkoły w 2 miejscach: „Dołącz do nas” oraz w „Rekrutacja” znajdująca się w zakładce „Kandydat„.

ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!