ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!  

Konkurs z okazji Dnia Geodety – 21 marca 2024

Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Geodety – 21 marca zapraszamy uczniów klas pierwszych i drugich naszej społeczności szkolnej do udziału w konkursie plastycznym pt.

„Geodeta (geodezja) na wesoło”.

I. Cel i warunki konkursu:

1.Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego plakatu lub makiety związanych z pracą wykonywaną przez geodetów.

2. Konkurs  trwa  do 20.03.2024r.

3.W  konkursie  mogą  brać  udział  uczniowie   klas pierwszych i drugich  Zespołu  Szkół  Technicznych  w Toruniu.

4. Plakaty lub makiety konkursowe mogą być realizowane indywidualnie lub grupowo (w zespołach

2 – 3 osobowych maksymalnie).

5. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi  w regulaminie.

6. Osoby składające zgłoszenie w ramach konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu.

II. Forma prezentacji pracy konkursowej

1. Plakat lub makieta mogą być wykonane dowolną techniką: rysunek kolorowy, kolaż, akwarela, praca w wykorzystaniem technik komputerowych  itp., praca przestrzenna

2. Prace konkursowe muszą spełniać następujące warunki:

۰plakat należy przedstawić na formacie  A-2;

– makiety powinny mieć rozmiar A -3 lub A-2;

۰w swej treści praca nie może zawierać elementów obraźliwych, propagandowych, symboli religijnych czy zaczerpniętych z banków grafik, wektorów, obrazów,

۰ praca musi wzbudzać pozytywne emocje, być związane z tematyką wydarzenia i zawierać hasło związane z geodezją lub pracą geodety.

III. Miejsce i termin składania prac konkursowych

1. Prace  należy  składać  do  dnia:   20.03.2024r.  do  p.  Anny  Świercz – Prusieckiej  (nauczyciel przedmiotów geodezyjnych), (sala  nr  1 lub sala nr 10).

Prace należy podpisać na odwrocie: imię i nazwisko,  klasa.

2. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie  konkursu, nie  będą podlegały ocenie  Komisji  Konkursowej.

3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

4. Organizator nie zwraca prac.

IV. Kryteria oceny prac konkursowych

Prace konkursowe oceniane będą zgodnie z  kryteriami:

1) zgodność projektu z tematyką,

2) oryginalność , pomysł,

3) estetyka wykonania projektu.

V. Rozstrzygnięcie konkursu

1. Komisja Konkursowa  wyłoni zwycięzców.

2. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody, upominki.

3. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły, a prace zostaną zaprezentowane podczas Drzwi Otwartych – 20 kwietnia 2024r.

Zapraszamy do udziału w konkursie

ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!